Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Ansök om projektbidrag till ideella föreningars arbete för de transportpolitiska målen

Är ni en ideell förening som har en projektidé som syftar till att de transportpolitiska målen om tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa nås? Då kan ni söka projektbidrag här.

Ansökan ska vara Trafikverket tillhanda senast den 1 april 2022.

Vem kan söka bidraget?

Organisation som är registrerad hos Skatteverket som "Ideell förening" får söka bidraget. Organisationen ska även uppfylla de allmänna villkoren, se nedan.

Det här kan bidraget gå till

Trafikverket handlägger ansökningar om projektbidrag för projekt som bidrar till de transportpolitiska målen. Merparten av medlen ska fördelas till projekt som främjar ökad trafiksäkerhet på väg, samtidigt som en helhetssyn för de transportpolitiska målen och Agenda 2030 eftersträvas. Se bedömningskriterier nedan.

Projekten kan genomföras lokalt, regionalt eller nationellt.

Så här länge kan projektet pågå

Projekten kan starta tidigast den 15 juni 2022 och i normalfallet pågå som längst till den 31 maj 2023.

Medel kan sökas för fortsättning av ett projekt. Vid fortsättningsprojekt ska det framgå av  projektansökan att det är en fortsättning samt att utvecklingen av projektet jämfört med tidigare år framgår tydligt. Föreningen ansöker om ett bidragsår i taget och att ett projekt beviljas bidrag ett visst år innebär inga utfästelser om framtida stöd.

Projektbidrag kan sökas av organisation som:

 • är en juridisk person,
 • är registrerad hos Skatteverket med bolagsform ideell förening,
 • arbetar i sin verksamhet med att stödja och främja ett eller fler av de transportpolitiska målen tillgänglighet, säkerhet, miljö och hälsa,
 • inte har några skulder för svenska skatter eller avgifter hos Kronofogdemyndigheten och inte är i likvidation eller försatt i konkurs,
 • är baserad och verksam i Sverige och har varit det i minst två år innan ansökan om detta bidrag,
 • har kapacitet att genomföra projektet.

Bidrag lämnas inte till en organisation om den eller någon av dess företrädare, inom ramen för verksamheten:

 1. utövar våld, tvång eller hot eller på annat otillbörligt sätt kränker den enskildes grundläggande fri- och rättigheter,
 2. diskriminerar eller på annat sätt bryter mot principen om alla människors lika värde,
 3. rättfärdigar, främjar eller uppmanar till sådana ageranden som anges i 1 eller 2, eller
 4. motarbetar det demokratiska styrelseskicket.

Organisationen ska vid ansökan gå i god för att organisationen är demokratiskt uppbyggd, inklusive jämställdhet och icke-diskriminering. Organisationens firmatecknare ska i ansökan bekräfta att de uppgifter som har lämnats är korrekta.

Därutöver gäller följande:

 • Det ekonomiska bidraget kan avse hel- eller delfinansiering.
 • Mottagaren förbinder sig att följa Trafikverkets beslut. Om avvikelser sker kan bidraget återkrävas.
 • I genomförandet av projekt ska för projektet relevant lagstiftning följas.
 • Bidrag lämnas inte till projekt som innefattar framtagande av produkt eller tjänst som har för avsikt att avsättas på en kommersiell marknad.
 • Om en förening fyller ett allmänt behov för det allmännas räkning och får huvuddelen av inkomsterna från det allmänna kan den vara att anse som en upphandlande enhet enligt LoU, lagen om offentlig upphandling, och har därmed en skyldighet att, i så fall, tillämpa LoU.

Offentliga myndigheter är inte tillåtna att lämna statsstöd som kan snedvrida konkurrensen. Trafikverkets bedömning är att detta bidrag inte är att betrakta som ett sådant stöd. Om bidraget ändå i efterhand skulle bedömas som ett sådant kan föreningen bli återbetalningsskyldig till utbetalande myndighet. Mer information om statsstöd finns hos regeringen, se länk   längst ned på denna sida.

Medel ges endast till projekt av hög kvalitet. Med hög kvalitet menas:

 • Projektet ska ligga i linje med samhällets mål om transportpolitiken.
 • Projektet ska till en rimlig kostnad ge effekter på det eller de mål som avses.
 • Projektet ska vara möjligt att genomföra med de metoder och resurser som föreslås.
 • Projektet ska kunna följas upp, alternativt utvärderas.

Trafikverket bedömer ansökningarna utifrån följande bedömningsgrunder:

 • Projektets måluppfyllnad – projektets relevans i förhållande till de transportpolitiska målen. Hur organisationen motiverar behovet av projektet samt vad Trafikverket ser för behov av projektet utifrån möjlig måluppfyllnad.
 • Projektets kvalitet – Trafikverket tittar på om syfte, mål, metoder, aktiviteter och uppföljning/utvärdering hänger ihop på ett relevant och genomförbart sätt.
 • Samverkan med andra – Trafikverket tittar på om projektet genomförs i samarbete med andra aktörer.
 • Skälighet ur kostnadssynpunkt – Trafikverket tittar på om sökt belopp är rimligt i förhållande till de aktiviteter som planeras.
 • Kapacitet att driva projekt – vad organisationen har för möjlighet att genomföra projektet. Organisationen bör beskriva sin projektvana, vilka kompetenser som finns inom organisationen eller om hjälp tas av andra med den kompetens som behövs för att driva projektet.
 • Effekter – Trafikverket tittar på om de förväntade effekterna är realistiska utifrån projektets syfte, mål, metoder och aktiviteter.

Projekt som kan utföras av någon annan typ av utförare, som konsult, institut/högskola eller liknande, ska inte beviljas bidrag utan ska av Trafikverket upphandlas i sedvanlig ordning.

Projekt som till stor del föreslås genomföras av annan typ av utförare, som företag, konsult, institut/högskola eller liknande, ska inte beviljas bidrag.