Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Elsparkcykel – samverkan och kunskapsunderlag

Elsparkcyklar är ett relativt nytt fenomen. Nya färdsätt behöver utgå från och värderas ur ett hållbarhetsperspektiv, exempelvis tillgänglighet, trygghet, miljö, hälsa och trafiksäkerhet.

Det behövs mer kunskap för att bättre kunna dra nytta av elsparkcykelns fördelar och motverka dess negativa effekter.

Trafikverket samverkar och tar fram ny kunskap

Trafikverket leder samverkan om trafiksäkerhetsarbetet inom vägtrafiken. Vi för dialog med myndigheter och andra aktörer och vi utvecklar och sprider kunskap om Nollvisionens säkerhetsfilosofi. Vi bidrar även genom olika forskningsprojekt.

Det är viktigt att satsa på åtgärder för säker trafik med elsparkcyklar och att verka för ett säkert system, för både cyklister och gående.

Elsparkcyklar finns i dag mest på kommunala gator och mycket lite på statliga vägar. Därför har kommunerna ett särskilt ansvar att styra utvecklingen, med stöd av myndigheter som Transportstyrelsen, Trafikverket och Polisen.

Transportstyrelsen har i uppdrag av regeringen att föreslå lösningar som ska öka säkerheten i trafiken och underlätta för fordonens användare. Trafikverket samverkar med Transportstyrelsen i detta uppdrag.

Många personskador – stora utmaningar

Under 2019 skadades 629 elsparkcyklister och en omkom. Nästan 9 av 10 olyckorna med elsparkcykel var singelolyckor. De vanligaste allvarliga skadorna har drabbat huvudet, ansiktet, huden, axlarna, armarna och händerna. Även andra oskyddade trafikanter skadades i kollision med elsparkcykel. Ungefär 13 procent av dem som skadades vid olyckor med elsparkcykel var någon annan än elsparkcyklisten.

Vägen, fordonen och användningen av elsparkcyklar behöver bli säkrare. Vi behöver mer kunskap om de personskador som dessa olyckor leder till, för att kunna hitta de bästa lösningarna.

Förutsättningarna för elsparkcykel behöver utvecklas så att de bidrar till ökad, säker cykel- och gångtrafik

I tätorter behövs det transportlösningar som tar liten plats och som är fossilfria och trafiksäkra. Gång, cykel och resor med kollektivtrafik behöver öka för att folkhälsan ska öka och bilberoendet ska minska. Elsparkcykeln kan vara ett komplement till kollektivtrafiksystemet och på så sätt göra kollektivtrafikresor attraktivare. I vissa fall kan den ersätta bilresor och därmed bidra till minskade utsläpp. Studier från Danmark och USA* visar på negativ effekt på miljön ur ett energi- och resursperspektiv. Därför behövs lösningar som förlänger elsparkcykelns livslängd.

Den bristande trafiksäkerheten är en utmaning, och därför behövs ökad kunskap om effektiva åtgärder som minskar risken för personskador.

Elsparkcyklar blockerar gångbanor och stör andra cyklister och gående, inte minst personer med funktionsnedsättning. Därför behövs regleringar och parkeringslösningar för att komma åt detta problem. 

* “Are e-scooters polluters? The environmental impacts of shared dockless electric scooters” - North Carolina State University, “Trikk og T-bane. En livsløpsanalyse”, Vestlandsforskning. “Transport og klima”, Cicero.”  Se länkar till studierna nedan.