Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Järnkoll på tågresor

Fram till utbrottet av pandemin jobbpendlade och reste vi på järnvägen som aldrig förr. Även i inledningen av 2020 pekade kurvorna fortsatt uppåt, men från och med april 2020 har situationen varit en annan.

En vanlig dag

Tåg är populärt. En genomsnittlig vardag 2019 reste 420 000 personer på något av de 3 200 persontåg som avgick. Den största andelen tågresor är pendelresor i storstadsregionerna, och många personer reser minst två gånger per dag. Kortdistanståg (flyg- och pendeltåg) står för drygt hälften av all persontågstrafik, långdistanstågen för knappt en tiondel. Den sträcka persontågen kör varje dag motsvarar över nio varv runt jorden.

På samma spår kör knappt 600 godståg en sträcka som motsvarar ca tre varv runt jorden. Traditionellt har järnvägen framförallt hanterat långväga transporter av volymgods som exempelvis malm och skog. Men en viss förändring har skett det senaste decenniet. Ett exempel är kombitransporter där lastbilstrailers lyfts över på järnvägsvagnar för att transporteras långa sträckor innan de lyfts av för att återigen transporteras på väg den sista biten.

Den här sidan kommer uppdateras med aktuella uppgifter för 2020 så snart det finns officiella sådana framme.

En vanlig dag (2019)

En vanlig dag reser 420 000 personer med tåg. Spåren trafikeras av knappt 3 200 persontåg och den sammanlagda sträckan de kör är 400 000 kilometer.

 

En vanlig dag (2019)

Samtidigt kör 560 godståg 120 000 kilometer med 220 000 ton gods.

 

Persontrafik

Efterfrågan på tågresor har ökat kraftigt de senaste 30 åren. I takt med att resandet ökat har också utbudet vuxit, från 700 000 avgångar vid millennieskiftet till över 1 000 000 tjugo år senare. Även vad gäller antalet järnvägsföretag som trafikerar spåren är situationen idag helt annorlunda – från sex företag 1990 till 26  företag 2019.  

Den kraftiga ökningen har dock skapat en störningskänslighet, framförallt runt våra storstäder. Till exempel så ankommer, avgår eller passerar en tredjedel av samtliga persontåg någon av stationerna Stockholm Central och Stockholm City. I rusningstrafik kan det räcka med att ett tåg får en störning på två minuter innan andra tåg påverkas, vilket i sin tur kan få konsekvenser för resenärer på ett helt stråk. Det är en av de främsta anledningarna till att vi rustar upp, moderniserar och bygger ut järnvägen i hela Sverige - förutom då att järnväg är ett både klimatsmart och yteffektivt transportslag.

Långväga tågresor har ökat med 65 procent från 1990 till 2019, från 14 till 23 miljoner resor.

 

De regionala tågresorna ökade med 294 procent från 1990 till 2019, från 82 till 241 miljoner resor.

 

Utöver de 13 renodlade persontrafiksföretagen trafikerar 11 godsföretag den svenska järnvägen. Ytterligare två företag kör både person- och godståg. Källa: Trafikanalys

 

Utvecklingen av tågresor mätt i personkilometer från år 1990 till 2019.

 

Framförda persontåg

De råd och restriktioner som gällt allt sedan pandemin bröt ut fick som konsekvens att en lång uppgång inte bara stannade av, utan att antalet avgångar minskade för första gången sedan 2012. Det preliminära utfallet för 2020 sett till antal framförda persontåg ligger i paritet med volymen för 2016.

Antalet framförda persontåg har ökat med 40 procent de senaste 18 åren, från 701 364 år 2001 till 1 015 900 år 2019.

Visste du att av de över 1 000 000 persontåg som nådde sin slutstation 2019 var drygt hälften kortdistanståg (pendel- och flygtåg)? Lite fler än 4 av 10 var medeldistanståg (regionaltåg) och knappt var tionde persontåg var ett långdistanståg (fjärr- eller snabbtåg).

Stapeln visar fördelningen mellan kort-, medel- och långdistanståg. Under 2020 har andelen kort- och medeldistans ökat något, medan andelen långdistanståg sjunkit. Totalt framfördes nästan 950 000 persontåg 2020.

 

Säkerhet

Det är säkert att åka tåg i Sverige, ingen passagerare har omkommit sedan 2010. Men även om säkerheten är hög sker ett antal påkörnings- och elolyckor varje år. Preliminära siffror för 2020 visar att 71 personer omkom på den svenska järnvägen. I dessa preliminära siffror ingår självmord, vilket innebär att ovanstående uppgifter kan komma att ändras i den fastställda statistiken. Historiskt utgörs majoriteten av dödsfallen inom spårtrafik av självmord, vilket troligen också är fallet för 2020.

Källa: Transportstyrelsen

 

Sett till omkomna per miljon tågkilometer är den svenska järnvägen en av Europas säkraste. Europa har i sin tur färre omkomna per miljon tågkilometer än till exempel USA, Kanada, Sydkorea, Japan och Brasilien. För mer omfattande statistik kan man gå in på ERA, European Union Agency for Railways, där man bland mycket annat hittar både europeisk och internationell säkerhetsstatistik.

Safety and interoperability progress reports (ERA:s webbplats)