Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Järnkoll på punktlighet

Sett till hela järnvägssystemet nådde 92 av 100 framförda persontåg sin slutstation i tid 2021. Men vad är punktlighet, och hur beräknas den? När blir ett tåg sent, och kan ett sent tåg ändå vara i tid?

Kortfattat kan man säga att punktlighet är ett precist mått för att mäta utfallet för en komplicerad och sammansatt process med många olika aktörer. Exempel på saker som påverkar är planeringen av allt från vad som ska byggas, till tidtabeller, fordonsutnyttjande och bemanning. Underhåll, av allt från anläggning till alla de fordon som rullar på spåren. Byggs det ut nya spår, köps det nya fordon? Hur nyttjas digitalisering, forskning och innovationer? Hur väl fungerar trafikledningen? Kort sagt, det är en lång kedja som till slut avgör punktligheten. Brister en del i kedjan blir inte leveransen den utlovade, en tillförlitlig trafik med hög punktlighet. Framförallt runt våra tre storstadsområden kan det räcka med att ett tåg får en störning på två minuter innan andra tåg, och därmed resenärer, riskerar att drabbas.

Punktlighet för framförda tåg

Alla platser
Månad
Antal tåg
Punktlighet
Inställda tåg
Sverigekarta som visar punktligheten för samtliga framförda persontåg den senaste månaden. Inställda tåg visar antalet avgångar som ställts in samma dag eller dagen innan avgång. Välj i listan eller klicka i kartan om du vill se punktligheten för en viss ort.


Rätt tid är vårt mått

Det mått vi använder för att följa upp tågens punktlighet benämns Rätt Tid + 5 minuter (RT+5) och innebär att ett framfört tåg måste nå sin slutstation senast 5.59 minuter efter tidtabellen för att räknas som punktligt. RT+5 är det mått som järnvägsbranschen kommit överens om ska användas för att följa upp och redovisa såväl person- som godstågens punktlighet på systemnivå – det vill säga för all trafik på den svenska järnvägen. Rätt Tid är också internationellt det vanligaste sättet att redovisa punktlighet, men det finns skillnader i definitioner som gör det vanskligt att rakt av jämföra ett land med ett annat. Kort sagt, alla länder räknar lite olika.

Punktligheten för framförda tåg under perioden 2001 till 2020. Under samma period har antalet avgångar ökat med ca 37 procent, från ca 700 000 (2001) till knappt 964 000 (2021). Toppnoteringen sattes 2019 med drygt 1 015 000 framförda persontåg. 2021 års siffra är ännu preliminär.

 

Många mäter men olika

Men varför så många ord om vilket mått som används? Jo, det finns nämligen flera sätt att mäta tågens punktlighet. För vissa operatörer upplevs till exempel 5.59 som ett för trubbigt mått, och då kan ett alternativ vara att följa upp utfallet på 2.59 minuter (oftast pendeltågstrafik). Andra operatörer väljer att istället för punktlighet till slutstation tala om undervägspunktlighet, och då handlar det om punktligheten för ett tågs hela resa – från det att det avgår via mellanliggande stationer från till dess slutstation. Dessutom förekommer valet att vid sidan av tågens punktlighet även redovisa resenärspunktlighet, och på så sätt låta tåg i rusningstrafik få större betydelse än tåg som går på tider när färre reser (se sj.se).

Ankomstpunktlighet till några vanliga resmål (SJ:s webbplats)

Diagram med stapalr som visar punktlighet för framförda persontåg 2021.
Tabellen visar hur stor andel av de framförda persontågen under 2021 som ankom slutstationen helt enligt tidtabell respektive var som mest 2, 5 eller 10 minuter sena. 

Känns det krångligt? Det finns faktiskt ytterligare ett mått, och det är det som används i den officiella statistik som myndigheten Trafikanalys ansvarar för. Trafikanalys använder ett sammanvägt tillförlitlighetsmått (STM) som finns framtaget sedan 2013. Här vägs punktlighet (hur stor andel av de framförda tågen som anländer till slutstation senast 5.59 minuter efter utsatt tid) samman med regularitet (andelen framförda avgångar enligt tågplanen dagen före avgång). I genomsnitt är det mellan 1 till 2 procent av avgångarna som ställs in sent, och förenklat är det dessa som utgör skillnaden mellan utfall mätt enligt RT+5 respektive STM(5).

Trafikanalys webbplats - punktlighet på järnväg

Så punktlighet är alltså resultatet av att en mängd faktorer var och en måste fungera till punkt och pricka. Är det då bra att drygt nio av tio tåg är punktliga? Som så mycket annat ligger det nog i betraktarens öga, beroende på vilken typ av resa det gäller och hur ofta eller när på dygnet man åker. Vi på Trafikverket är i alla fall inte nöjda förrän du som resenär är det, och för oss är det faktiskt en viktigare fråga än om punktligheten för en enskild månad landar på 90 eller 95 procent.

Kort-, medel och långdistanståg

Nedan redovisar vi punktligheten för framförda persontåg inom de tre segmenten kort-, medel- och långdistanståg sedan 2013. I respektive bildtext anges även trafikutveckling samt hur stor andel av avgångarna som i genomsnitt ställs in sent.

Punktligheten för den senaste månaden hittar du på nyhetsplats här på trafikverket.se