Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Järnvägstermer

Vad är ett spår? Vad innebär ballast? Här hittar du grundläggande ord och termer som används inom järnvägsområdet.

Automatisk tågkontroll (ATC)
ATC är ett system som finns på nästan alla svenska järnvägar med persontrafik. Systemet övervakar att tågen håller rätt hastighet och förhindrar att ett tåg kör förbi en röd signal om lokföraren inte skulle ingripa. ATC-systemet kommer de närmaste åren allt eftersom att ersättas av ERTMS/ETCS (se förklaring nedan).

Ballast
Makadam eller grus som ligger runt och under ett järnvägsspår.

Elektrifierad bana
Största delen av järnvägsnätet är elektrifierad. Genom en kontaktledning som ger 15 000 volt får tågen sin miljövänliga energi. De banor som inte har kontaktledning trafikeras med diesellok och dieseldrivna motorvagnar.

Enkelspår/dubbelspår/flerspår 
Flera järnvägar har bara ett spår. Det gör att tågen måste mötas där det finns mötesstationer. Stora delar av järnvägsnätet är utbyggt med ytterligare ett spår, så att trafiken kan mötas utan uppehåll. Kapaciteten ökar då kraftigt. På några ställen finns ytterligare spår, bland annat i Stockholm och i Malmö där det finns tre och fyra spår i bredd. Långsamma och snabba tåg kan därmed ha egna spår i olika riktningar.

European Rail Traffic Management System (ERTMS)
ERTMS är ett gemensamt trafikstyrningssystem för Europa och införs för att skapa gränsöverskridande tågtrafik. Systemet består av två delar: European Train Control System, ETCS, som är den utrustning som finns ombord och i marken, och radiosystemet GSM-R.
Läs mer om ERTMS

Fjärrblockering eller fjärrstyrd linjeblockering (FJB)
Det vanligaste och effektivaste sättet att styra trafiken på en järnväg är att utrusta den med fjärrblockering. Blockeringen hindrar att ett tåg kan få grön signal in på ett spår där det redan finns ett fordon. Banans signalsystem och växlar styrs från någon av de trafikcentraler som finns i landet. Fjärrblockering kallas i dag System H.

Isolerskarv
Moderna järnvägar är av säkerhetsskäl indelade i blocksträckor där det bara kan köra ett tåg i taget. En blocksträcka börjar och slutar alltid med en elektriskt isolerad rälsskarv (isolerskarv).

Kontaktledning
Anläggning vid järnvägsspåret som via ledningar överför elkraft till tåget.

Plankorsning
Korsning i samma plan mellan väg och järnväg. 

Räl
Skena som tågets hjul löper på.

Signal(system)
Hjälpanordning för säker och effektiv trafik. Genom signalsystemet får föraren upplysning om förhållandena på en viss sträcka. Föraren får inte köra tåget förrän signalerna godkänner detta och talar om att banan är fri från andra tåg.

Sliper
En tvärgående balk på vilken rälerna fästs i ett järnvägsspår. Kan vara i betong eller trä. 

Snabbtågsanpassad järnväg
En järnväg som är snabbtågsanpassad har fått främst signal- och kontaktsledningssystem ombyggda för att klara tåg med högre hastighet. Vägskyddsanläggningarna är också ersatta med planskilda korsningar eller har byggts om med högre säkerhet.

Spår
Med spår menas två räler (rälsen) tillsammans med ballast och slipers.

Spårvidd
Spårvidden är måttet mellan rälernas insida. I Sverige, liksom i stora delar av världen, har vi normalspår, 1 435 mm. Det som är bredare än detta kallas bredspår, och smalare kallas smalspår. Finland har bredspår med 1 524 mm.

Största tillåtna axellast (STAX)
Varje järnväg har en gräns för den största tillåtna axellasten, det vill säga hur mycket varje hjulaxel får belasta spåret. I Sverige, liksom i övriga Europa, är standarden 22,5 ton, men Trafikverket bygger successivt ut nätet till 25 ton för att tyngre godståg ska kunna köras. Malmbanan mellan Gällivare och Riksgränsen klarar 30 tons axellast och södra Malmbanan sträckan Boden-Gällivare samt sträckan Boden-Luleå godkändes 2017 för att klara 32,5 tons axellast.

System M (tidigare kallat Tåganmälan)
De järnvägar som inte fjärrstyrs, sköts manuellt av lokaltågklarerare som skickar tågen mellan sig. Detta sätt att leda trafiken kallas System M.

System R (tidigare kallat Radioblock)
System R är ett enklare system för fjärrstyrning av signalsystem och växlar, som används på Tjustbanan och delar av Stångådalsbanan. Vi planerar att ersätta systemet med ERTMS/ETCS.

Triangelspår
För att tågen ska slippa åka in till en järnvägsknut och byta riktning, kan de via en spårtriangel åka direkt ut på spåret åt rätt håll.

Växel
En spårteknisk anordning som gör att ett spår förgrenar sig. De flesta växlar är tvåspåriga, men även trespårsväxlar och dubbla korsningsväxlar förekommer.

Växelvärme
Anordning som smälter bort snö och is i växlar under vintern.