Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En vit lastbil på asfalterad väg. Foto: Christophe Rolland

Säkra uppställningsplatser

Hur kommer behovet av säkra uppställningsplatser att utvecklas, och hur kan vi möta den utvecklingen? Kan den nya lagen om kamerabevakning ge oss bättre möjlighet att höja säkerheten på uppställningsplatserna? Det är några av frågorna i detta uppdrag.

I regeringsuppdraget ingår att bedöma hur behovet av säkra uppställningsplatser längs större vägar förväntas utvecklas. Det ingår även att analysera vilka nyttor, kostnader och andra konsekvenser som en utbyggnad av säkra uppställningsplatser längs större vägar är förknippad med samt att ta fram möjliga affärsmodeller som kan främja en tillräcklig utbyggnad. Vi ska också planera åtgärder som underlättar för privat etablering av säkra uppställningsplatser i samband med byggande av ny infrastruktur, ombyggnationer och trimningsåtgärder.

I samband med att den nya lagen om kamerabevakning har trätt i kraft ska vi se över vilka möjligheter lagen kan bidra med för att höja säkerheten på uppställningsplatserna. I uppdraget ingår också att se över och kostnadsuppskatta åtgärder som bidrar till att höja säkerheten på övriga rast- och uppställningsplatser längs vägnätet.

Regeringsuppdraget pågår under perioden 2018–2029.

Sverigekarta som visar stamvägnätet och TEN-T-vägnätet som röda markeringar.
Stamvägnätet och TEN-T-vägnätet sammanslaget. Klicka för större karta (png,104 kB) 

Avgränsning av vägar

Trafikverket har valt att avgränsa uppdraget till att omfatta stamvägnätet och TEN-T vägnätet. (Det transeuropeiska transportnätet (TEN-T) är ett trafikslagsövergripande nät inom EU och grannländerna, som definierats i en EU-förordning. Dessa vägnät är viktiga för godstransporter och tillsammans är de tillräckligt omfattande för analyserna som ska genomföras.

Aktivteter som utförts

Analys av säkra uppställningsplatser

Vår analys visar var i landet det behövs fler säkra uppställningsplatser och vilka säkerhetsåtgärder det finns behov av att fortsätta utreda.

Här finns kapacitetsbrister

 • E6 Malmö – Göteborg – Norska gränsen (Stor pulsåder genom Sverige till och från Europa)
 • E4 Malmö – Stockholm (Stor pulsåder genom landets södra del)
 • Storstadsområdena Stockholm, Göteborg och Malmö
 • Jönköping

Behov av åtgärder för höjd säkerhet:

 • utformning
 • fri sikt, insyn 
 • belysning
 • inhägnad (stängsel)/avskärmning
 • kontrollerad in- och utpassering
 • bemanning/rondering
 • kamerabevakning.

Regelverket vägar och gators utformning, VGU, är uppdaterat

I VGU 2021 finns uppdaterade krav och råd för rastanläggningar med hänsyn till kapacitet och säkerhet.

Pågående aktiviteter

Pilot med kamerabevakning

Det pågår ett pilotprojekt där Trafikverkets rastplats Glumslöv utmed E6/E20 i Landskrona kommun ska användas för att testa kamerabevakning.

Trafikverket ansöker nu om tillstånd vid Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, för kamerabevakning. Om tillstånd beviljas bygger och driver Trafikverket kamerabevakningen på platsen.

Slutsatserna från pilotprojektet blir sedan underlag för hur Trafikverket kan använda kamerabevakning på rastplatser samt hur en utbyggnad av kamerabevakning på rastplatser bör göras.

Pilot med närvarostyrd belysning

På rastplats Spekeröd utmed E6 norr om Göteborg utförs ett pilotprojekt där Trafikverket bygger närvarostyrd belysning. Platsen utrustas med en grundbelysning och vid rörelse på platsen kommer en starkare belysning att tändas upp.

Strategi och planeringsunderlag

En strategi har börjat formas som blir ett viktigt planeringsunderlag med en beskrivning av nuläge, mål och brister av rast- och uppställningsplatser utmed stamvägnätet och TEN-T vägnätet. Beskrivningen görs i tre kategorier :

 • Förekomst av uppställningsplats
 • Kapacitet av parkeringsplatser
 • Förhöjd säkerhet på uppställningsplats

I strategin beskrivs också vad Trafikverket och andra aktörer kan göra för att minska bristerna. Strategins första upplaga väntas vara klar under 2021.

Affärsmodeller

Under 2021 fortsätter vi att arbeta med möjliga affärsmodeller som kan främja en tillräcklig utbyggnad. Här utreds affärsmässiga förutsättningar för privatägda uppställningsplatser samt om det finns några förutsättningar för staten att medverka.