Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

En mamma med två barn på bussen

Transportpolitiska mål

Trafikverket har i uppdrag att verka för att de transportpolitiska målen nås. Vi är en av många aktörer som kan göra skillnad för transportsystemet. Våra insatser påverkar transportsystemet och därmed också utvecklingen i samhället.

Trafikverket bidrar till ett välfungerande transportsystem som i sin tur är en del av det hållbara samhället 

En god tillgänglighet inom Sverige och goda förbindelser med resten av världen är nödvändigt för ett fungerande och hållbart samhälle. Vi har ett ansvar för att utveckla tillgängligheten på ett hållbart sätt i enlighet med vad som uttrycks i de transportpolitiska målen. Transportpolitikens övergripande mål är att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgare och näringsliv i hela landet. Det övergripande målet har preciserats i ett funktionsmål och ett hänsynsmål.

I enlighet med målen arbetar vi för att alla ska komma fram smidigt, grönt och tryggt. Covid-19-pandemin har påverkat både efterfrågan och utbud i transportsystemet. Påverkan på trafiken är märkbar. Vägtrafiken har minskat jämfört med 2019. Den minskade mest i april för att därefter återhämta sig och sedan åter minska i slutet av året. Tung trafik har påverkats mindre än övrig trafik. Totalt för hela 2020 minskade den tunga trafiken med 1,5 procent medan vägtrafiken totalt minskade med 8,9 procent.

Efter att ha ökat år för år minskade den totala trafikvolymen på järnväg för första gången sedan 2012, jämfört med föregående år. Antalet tågkilometer var 147 (163) miljoner. Utbudet minskade betydligt mer för långväga persontrafik än på kortare distanser, där regional kollektivtrafik i hög utsträckning upprätthölls. Minskningen av antalet resor var ännu större, som en följd av rekommendationer att avstå från allt resande som inte är nödvändigt. Godstrafiken påverkades mindre än persontrafiken.  

I uppföljningen använder vi leveranskvaliteter – effektområden som syftar till att beskriva utvecklingen kopplad till de transportpolitiska målen. Trafikverkets insatser påverkar läget i transportsystemet i olika utsträckning, och det tar olika lång tid att nå full effekt. Den förändrade användningen av transportsystemet under covid-19-pandemin påverkar flera effekter märkbart, och gör det samtidigt svårare att dra slutsatser om långsiktiga trender.

Funktionsmålet innebär att transportsystemets utformning, funktion och användning ska bidra till att ge alla en grundläggande tillgänglighet med god kvalitet och användbarhet samt bidra till utvecklingskraft i hela landet. Transportsystemet ska också likvärdigt svara mot mäns och kvinnors behov.

Trafikverket har bidragit positivt till funktionsmålet. Punktligheten på järnväg har ökat och driftstörningarna har minskat. Fler stationer och busshållplatser är nu anpassade för funktionshindrade. Användningen av transportsystemet har minskat, men Trafikverket har genom insatser säkerställt grundläggande flygtrafik och ledsagning på stationer. Fler kvinnor än män har fortsatt att resa kollektivt under pandemin. Vi bedömer att tillståndet för vägarna försämras i långsam takt, men prioriteringar av åtgärder som upprätthåller framkomligheten gör att detta inte har påverkat vägtrafiken märkbart.

Hänsynsmålet innebär att transportsystemets utformning, funktion och användning ska anpassas till att ingen ska dödas eller skadas allvarligt, bidra till att det övergripande generationsmålet för miljö och miljökvalitetsmålen nås samt bidra till ökad hälsa.

Leveranskvalitet