Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Höghastighetståg i naturlandskap
Denna nyhet är äldre än 6 månader

Lägesrapport regeringsuppdrag nya stambanor november

Regeringen gav den 25 juni 2020 Trafikverket i uppdrag att redovisa uppdaterade och kompletterande uppgifter angående nya stambanor. Uppdraget är ett utredningsuppdrag och inte ett genomförandeuppdrag.

Regeringens angivna utgångspunkter för uppdraget är att Trafikverket ska beskriva olika relevanta och kostnadseffektiva alternativ som ryms inom en total investeringsram på 205 miljarder kronor (2017 års prisnivå), ökar kapaciteten för person- och godståg i den totala järnvägsanläggningen, samt ger korta restider som främjar en tydlig överflyttning av resor från flyg till tåg.

Trafikverket presenterade i oktober tre utredningsalternativ som har potential att möta dessa utgångspunkter. 

Vid Trafikverkets hearingar i början av november framkom samstämmiga synpunkter om att utredningsalternativen inte ger tillräckliga förutsättningar för starka arbetsmarknadsregioner och regional utveckling som nuvarande systemutformning. Trafikverkets utredningsalternativ utgör inga förslag, utan syftar till att illustrera olika effekter.

För att ge regeringen ett bredare underlag, och fånga synpunkterna från hearingarna, har Trafikverket tagit fram ett kompletterande fjärde utredningsalternativ. Utredningsalternativet har potential att bättre möta de regionala behoven än övriga utredningsalternativ. Alternativet kommer inte rymmas under 205 miljarder men till en lägre kostnad än nuvarande systemutformning.

Kostnader, effekter och konsekvenser av de olika alternativen kommer att beskrivas i Trafikverket slutredovisning till regeringen 28 februari 2021. Trafikverket kommer inte att förorda något alternativ, utan slutredovisningen kommer att utgöra ett brett underlag för en politisk beredning.

Kontaktperson: Juliana Pyron, chef systemplanering Nya stambanor