Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Denna nyhet är äldre än 6 månader

Lägesrapport regeringsuppdrag nya stambanor

I juni gav regeringen Trafikverket i uppdrag att utreda ett system för nya stambanor utifrån en kostnadsram på 205 miljarder kronor.

Regeringsuppdraget är ett utredningsuppdrag och inte ett genomförandeuppdrag. Arbetet i beslutade projekt fortsätter enligt plan utifrån fattade politiska beslut.

Med anledning av regeringsuppdraget genomför Trafikverket i början av november samråd i form av hearingar med berörda externa aktörer. Inbjudna är berörda kommuner, regioner och länsstyrelser samt flygplatsägare, Svensk kollektivtrafik och Tågföretagen. Som underlag för hearingarna finns de tre utredningsalternativ som Trafikverket har bedömt ha potential att möta uppdragets ramar och utgångspunkter.

Hearingarna syftar till att Trafikverket ska få de externa aktörernas synpunkter på utredningsalternativens effekter och konsekvenser för exempelvis bostadsbyggande, och annan regional och kommunal planering.

Förutom kostnadsramen på 205 miljarder kronor, anger regeringen att alternativen ska ge korta restider som främjar en tydlig överflyttning av resor från flyg till tåg, samt öka kapaciteten för person- och godståg i den totala järnvägsanläggningen.

Trafikverket redogjorde vid delredovisningen av uppdraget att uppdragets kostnadsram medför större förändringar av systemutformningen. Utredningsalternativens utformning skiljer sig också från den gällande planering, som baseras på Sverigeförhandlingen och de justeringar som Trafikverket har gjort enligt Trafikverkets ställningstagande i oktober 2018 avseende framförallt Ostlänken och Göteborg–Borås.

Kostnader, effekter och konsekvenser av de olika alternativen kommer att beskrivas i Trafikverket slutredovisning till regeringen 28 februari 2021. Trafikverket kommer inte att förorda något alternativ. Redovisningen syftar till att ge regeringen underlag för bland annat ställningstaganden kring fortsatt planeringsarbete och finansiering av utbyggnad av nya stambanor.

Kontaktperson: Juliana Pyron, chef systemplanering Nya stambanor