Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 257 Slingerbulten

Den så kallade Slingerbulten, vägen mellan Rosenhill och Tungelsta, är en populär men olycksdrabbad sträcka, särskilt för motorcyklister. Därför har Trafikverket genomfört ett antal trafiksäkerhetsåtgärder på sträckan.

Väg 257 från Rosenhill med anslutning till väg 225 i väster fram till tätortsgränsen i Tungelsta i öster, är mer olycksdrabbad än andra liknande vägar i Stockholms län. Under perioden 2014 - 2018 har 95 olyckor med personskador rapporterats. I ungefär hälften av olyckorna var motorcyklister inblandade. Av de 108 personer som sammantaget skadats i olyckorna har fem omkommit och nio skadats allvarligt. Samtliga omkomna var motorcyklister.

I de studier och analyser som gjorts har fokus varit på motorcyklister och möjligheterna att förbättra trafiksäkerheten och med det minska antalet olyckor. Den aktuella sträckan är cirka 15 km lång. Allt var klart till 2020.

Åtgärderna fokuserar på ytterkurvor men enklare åtgärder har också gjorts i innerkurvor.

 • Sänkt hastighetsgräns från 70 till 60 km/tim på delar av sträckan
 • Asfaltering i innerkurvor (stödremsmaterial utbytt)
 • Förstärkt linjemarkering i innerkurvor
 • Asfaltering på anslutande vägar
 • Reflexstolpar
 • Vägräcken med underkörningsskydd och borttagning av gammalt räcke
 • Träd inom skyddszon har fällts
 • Dikesbrunnar har övertäckts
 • Skyltar, stolpar har bytts ut mot mer påkörningsvänliga stolpar
 • Siktröjning är genomförd
 • Trafikfarliga sidoytor som används som parkeringar har tagits bort

 

Uppföljning

Under de närmsta fem åren följs åtgärderna kontinuerligt upp. Dels utifrån hur de fungerar att underhålla under årets alla årstider, dels om och hur kostnaderna för att underhålla vägen förändras. Dessutom följs hastigheterna upp och jämförs med mätningar som gjordes innan åtgärderna genomfördes.

I uppföljningen undersöks även hur väl åtgärderna fungerar och om det behövs några förändringar eller kompletteringar för att uppnå avsedd effekt. Det kan handla om att se hur stödremsorna håller, om det är mindre grus på vägbanan och om antalet svåra olyckor minskar. Först om fem år beräknar vi ha alla slutsatser.

Hänsyn till natur och kultur

runsten_750x230.jpg

Vägen är utpekad som en kulturväg av Trafikverket. Det betyder att den har ett högt kultur-historiskt värde. Förhistoriska gravar, milstenar, en runsten och en fornborg finns längs sträckan, liksom berg med mossor och lavar med höga naturvärden. Dessa värden har värnats och där det varit möjligt även stärkts.