Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Väg 1148, Nysättra, gång- och cykelväg

Trafikverket planerar för en ny cirka 1 km lång gång- och cykelväg genom Nysättra i Norrtälje kommun.

Trafikmängderna varierar under året men är störst under sommarhalvåret. Det finns i dag ingen separat gång- och cykelväg och trafiksäkerheten är bristfällig för oskyddade trafikanter.

Vi vill förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten längs med och över väg 1148 i Nysättra, för i första hand oskyddade trafikanter. Vi vill göra det möjligt för oskyddade trafikanter att på ett trafiksäkert sätt ta sig till och från lokala målpunkter. Bygget av gång- och cykelvägen är en förutsättning för hållbara resor i framtiden med förbättrad framkomlighet för cyklister och gående. Åtgärderna ska även verka för en förbättrad trafiksäkerhet och framkomlighet för övriga trafikantgrupper.

Vi planerar för en gång- och cykelväg på den västra sidan

Gång- och cykelvägen kommer att placeras utmed med den västra sidan av väg 1148. Vi bedömer att det är den mest fördelaktiga placeringen av gång- och cykelvägen utifrån förutsättningar i projekteringen, information från samråd och inkomna synpunkter. Beslutet är en samlad bedömning utifrån byggnadstekniska förhållanden vid Nysättraån och målpunkter i Nysättra. Vi planerar för en sammanhängande gång- och cykelväg längs med en sida av väg 1148.

Vad händer i projektet?

Vi arbetar med vägplanen och tittar särskilt på hur gång- och cykelvägen kan byggas längs med hela sträckan samt att vi har finansiering finns för alla delar i vägplanen. Just nu förbereder vi för upphandling av en konsult som ska göra arbetet tillsammans med oss.

Vägplanen kommer finnas tillgänglig för granskning tidigast under hösten 2021. När datum för granskning är bestämt kommer vi bjuda in till detta.

Vid granskning har allmänheten, enskilda fastighetsägare, berörda organisationer och myndigheter möjlighet att lämna skriftliga synpunkter på vägplanen. Alla inkomna yttranden kommer därefter att sammanställas och bemötas i ett granskningsutlåtande.

Först när vägplanen har vunnit laga kraft kan projektet byggas. Byggstart bedöms kunna ske tidigast 2024 med hänsyn till handläggningstider hos regeringen om vägplanen överklagas.

Se även planläggningsbeskrivningen  för hela processen med vägplan (pdf, 240 kB).