Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Bild på väg 225

Planerade arbeten på väg 225 i Nynäshamn

Här hittar du åtgärder som är beslutade att genomföras och där finansiering finns. Just nu pågår inga byggnationer på väg 225 men åtgärderna är beräknad att starta inom närmsta tre åren.

Åtgärderna här på sidan kommer från den åtgärdsvalsstudie som Trafikverket genomfört för väg 225 i samråd med berörda kommuner.

Korsning väg 225/Nyblevägen

Beskrivning av vad som ska göras: Hastighetsdämpande åtgärder i korsningen Nyblevägen/väg 225. Förslaget är att bygga mittrefug och klack för att minska korsningens storlek och utforma den för hastigheten 50 kilometer i timmen. Åtgärden skapar förutsättningar för att minska kapacitetsproblemen på Nyblevägen.
Nyttan med det som ska göras: Bidra till en förbättrad framkomlighet och trafiksäkrare korsning.
Preliminär tidplan: Projektering under 2022 och byggstart under 2023

Korsning Maria Barkmans väg/väg 225

Beskrivning av vad som ska göras: Hastighetsdämpande åtgärder i korsningen Maria Barkmans väg/väg 225. Förslaget är att göra en sidoförskjutning av vägen och bygga mittrefug och klack.
Nytta med det som ska göras: Förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten i korsningen.
Preliminär tidplan: Projektering under 2022 och byggstart 2023.

Korsning väg 225/väg 534 vid Porthus

Beskrivning av vad som ska göras: För att skapa tydlighet och förbättra framkomlighet för väg 225, föreslås att väjningsregeln ändras och väg 225 blir huvudled. I samband med detta krävs geometriska förändringar så att svängradien på väg 225 blir generösare.
Nytta med vad som ska göras: bidrar till en ökad tillförlitlighet, trygghet och framkomlighet för fordonstrafiken
Preliminär tidplan: Åtgärden kräver vägplan och behöver genomgå planläggningsprocess som planeras påbörjas 2022. När Vägplan har vunnit laga kraft kan sedan genomförandet påbörjas.

Kagghamrabacken på väg 225 i Nynäshamn och Botkyrka kommuner

Beskrivning av vad som ska göras: Hastighetsdämpande och skadeförebyggande åtgärder i vägens sidoområde genom att bygga mitträfflor, skapa omkörningsförbud och bygg vägräcke i kurva.
Nytta med vad som ska göras: bidra positivt till trygghet och trafiksäkerhet för biltrafik längs sträckan då risken att möta omkörande fordon i motsatt körriktning minskar.
Preliminär tidplan: Projektering under 2022 och byggstart 2023.

Väg 225 genom Frölunda

Beskrivning av vad som ska göras: Hastighetsdämpande åtgärder genom byn Frölunda- tätortsport och bygga gångbanor och gångpassager.
Nytta med vad som ska göras: gynnar trafiksäkerheten för både oskyddade trafikanter och genompasserande motorfordon via de hastighetsdämpande åtgärderna.
Preliminär tidplan: Åtgärden kräver vägplan och behöver genomgå planläggningsprocess, som planeras påbörjas 2022. När Vägplan har vunnit laga kraft kan sedan genomförandet påbörjas.

Anläggning av refuger i Spångbro

Beskrivning av vad som ska göras: Bygga upphöjda refuger på de tre övergångställena/passagerna som idag finns i korsningen väg 225/542 i Spångbro. 
Nytta med vad som ska göras: förbättra trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. 
Preliminär tidplan: Uppskattas vara genomförd 2021.