Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

E4/E20 Variabla hastighetsgränser

Variabla hastighetsgränser innebär att den högsta hastigheten sänks när det börjat bli mycket trafik på vägen och tätt mellan fordonen. Om hastighetsgränsen sänks när trafiken börjar tätna kan stillastående köer undvikas eller fördröjas i tid.

Variabla hastigheter införs för att förbättra trafiksäkerheten, luftkvalitet och framkomligheten när det är mycket trafik på vägen.

Variabla hastighetsgränser fungerar genom att sensorer ovanför vägbanan känner av hur många fordon som passerar. Om det är mycket trafik och tätt mellan fordonen sker en automatisk sänkning av hastighetsgränsen enligt bestämda gränsvärden. Hastighetsändringen visas i de digitala hastighetsskyltarna som sitter i portaler över vägbanan. När trafiken börjar glesna återställs hastighetsgränsen.

Genom att sänka hastighetsgränsen från exempelvis 100 km/tim till 80 km/tim kan risken för trafikolyckor och allvarlighetsgraden i de olyckor som inträffar minskas. En sänkt hastighet när det är mycket trafik på vägen innebär även att utsläppsnivåer och partikelhalter minskar, vilket kan bidra till bättre luftkvalitet i tätbebyggda områden.

Olika hastighetsbesked på vägen

Idag finns det två olika typer av hastighetsbesked som visas i de digitala skyltarna som sitter i portaler över vägbanan. De digitala skyltarna används även av trafikledningscentralen i syfte att reglera körfält när incidenter uppstår eller när vägen byggs om, till exempel med gröna pilar eller röda kryss.

Digitala skyltar som visar en hastighet utan röd ring varnar trafikanter om köbildning och långsamtgående trafik längre fram på sträckan. Varje nytt kövarningsbudskap med en rekommenderad högsta hastighet visas med blinkande gult ljus i den inledande portalen. Detta för att göra förare uppmärksamma på att de närmar sig långsamtgående trafik, så att hastigheten kan anpassas i god tid. I de efterföljande portalerna visas en rekommenderad högsta hastighet utan blinkande gult ljus. Budskapet upphör när det inte längre finns kö eller långsamtgående trafik.

Kövarning aktiveras när hastigheten i trafiken är låg i förhållande till den angivna hastighetsgränsen. För sträckan som omfattar trafikplats Hallunda och trafikplats Fittja visas hastighet 50 km/tim som kövarningsbudskap. För sträckan som börjar strax före trafikplats Moraberg och slutar strax före trafikplats Saltskog visas först hastighet 70 km/tim och därefter 50 km/tim som kövarningsbesked.

Exempel på hur det kan se ut med rekommenderad högsta hastighet (varning för kö) i digitala skyltar över vägbanan.   

Digitala skyltar som visar en hastighet omgiven av en röd ring är variabla hastighetsgränser motsvarande en föreskriven högsta hastighet. Informationen som visas är likställd med en vanlig hastighetsskylt (en plåtskylt) med röd ring på vägsidan.

Hastigheter i syfte att varna om köbildning, och variabla hastighetsgränser motsvarar två olika funktioner med olika syften. I situationer med ständigt ökande trafik, framför allt under rusningstid, är det vanligt att det först visas en variabel hastighetsgräns med röd ring och därefter en hastighet utan röd ring som kövarningsbesked.

Exempel på hur det kan se ut med variabla hastighetsgränser i digitala skyltar över vägbanan.  

Utvärdering

De variabla hastighetsgränserna som införs kommer att utvärderas löpande under cirka ett år för att kartlägga effekter på trafiksäkerhet, framkomlighet och luftkvalitet. Utvärderingen kan leda till justeringar för att få en bättre anpassning av funktionen till trafiksituationen.

Läs mer

Läs mer om variabla hastighetsgränser genom att klicka här