Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Översiktsbild av Norra Sköndal.

Populär bytespunkt i kollektivtrafiken blir säkrare och tryggare.

Väg 229, Norra Sköndal, bytespunkt

Vi planerar för att bygga om busshållplatserna vid Norra Sköndal. Syftet är att ge plats åt alla bussar och öka säkerheten och tryggheten för dig som reser här.

Busshållplatserna vid Norra Sköndal, på väg 229, Tyresövägen, är en viktig bytespunkt för många resenärer. Hållplatserna är idag inte dimensionerade för det stora antalet bussar som stannar här. Nu planerar vi för att bygga om och öka trafiksäkerheten.

Syfte och mål med vårt arbete

Det övergripande målet med vårt arbete är att gångtrafikanter och cyklister ska kunna förflytta sig på ett trafiksäkert sätt, inom och mellan busshållplatserna. Vi ska bygga en tryggare miljö för dig som reser här och minska bullret för både dig som resenär och för dig som bor och vistas i området.  

Vägplanen innehåller följande förslag

 • En förlängning av busshållplatserna för att skapa utrymme för fyra ledbussar att stanna på
  rad på båda sidor av väg 229, Tyresövägen. 
 • Trappen som går från Sandåkravägen till gång- och cykelbron flyttas för att få plats med en förlängd busshållplats och flera ledbussar i rad. 
 • Bullerskyddsskärmar sätts upp på båda sidor av Tyresövägen för
  att förbättra bullersituationen för de som bor nära, för elever på skolan och för resenärer.
 • Skärmar ska avskärma busshållplatserna från trafiken för att skapa en tryggare och tystare miljö för resenärer som väntar på bussen.
 • Fasadåtgärder sker på vissa fastigheter.
 • Gångtunneln breddas och byggs om för att skapa en tryggare miljö.
 • Gång- och cykelvägar som ansluter till busshållplatserna kommer att förbättras.
 • Cykelparkeringar byggs.
 • Busshållplatser och anslutande gångvägar anpassas till dig som har till exempel rullstol, rullator eller barnvagn. 


Tidplan

Tidslinje-webb.jpg

Byggstart väntas bli 2023 och vi blir klara med vårt arbete 2024. 

Bakgrund

Bytespunkten vid Norra Sköndal består av en busshållplats på vardera sidan av vägen och är en viktig bytespunkt för busstrafiken i södra Stockholm. Busshållplatserna är inte dimensionerade för det stora antalet bussar som stannar här. Idag finns det endast plats för två ledbussar åt gången på hållplatserna. Att busshållplatserna inte räcker till storleksmässigt innebär att ankommande bussar ibland får vänta innan de kan åka in till hållplatsläget.

Det finns även brister i trafikmiljön kring hållplatserna. Till exempel är de inte anpassade för personer som har en funktionsnedsättning. Vi ska göra det säkert för alla.  

Bostäderna norr och söder om väg 229 har idag bullernivåer som överskrider gränsvärdena och därmed föreslår vi åtgärder som dämpar bullret.