Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

bilar som kör igenom en tunnel

Östlig förbindelse

Trafikverket har tidigare haft ett uppdrag att utreda möjligheten att bygga en väg som knyter ihop Norra och Södra länken på östra sidan av Stockholm. Vi avvecklar nu Östlig förbindelse, då den inte ingår i den nationella planen.

I den nationella transportplanen, beslutad av regeringen, finns inte finansiering för byggande av Östlig förbindelse med. Detta innebär att arbetet med projektet avlutas.

Men eftersom Östlig förbindelse är ett utpekat riksintresse så är det viktigt att skapa förutsättningar för att i framtiden kunna återuppta arbetet med en eventuell förbindelse. Därför arbetar vi med att precisera de markanspråk som kan komma att behövas i framtiden. Det kommer leda till ett beslut om en ny riksintresseprecisering för markområdet.

Idag finns ett befintligt riksintresse för den förbindelse som under 1990-talet benämndes Österleden. Ny kunskap och nya regelverk finns dock idag jämfört med när det tidigare riksintresset för Österleden togs fram. Därför har ett antal utredningar gjorts, och dialog förts med berörda kommuner och med länsstyrelsen, för att ta fram ett bra underlag för beslut om en ny riksintresseprecisering. Efter det att underlaget tagits fram upphör projekt Östlig förbindelse och då påbörjas arbetet mellan Trafikverket, länsstyrelsen och berörda kommuner för att fastställa det uppdaterade riksintresset. Målet är att hitta en bra balans mellan den mark som behöver tas i anspråk och kommunernas behov av att kunna fortsätta att bygga bostäder och utveckla närområdet.

Ett beslut om riksintresseprecisering förväntas tas under 2021.

Vad är nationell plan?

Den nationella planen för transportsystemet beskriver hur den statliga infrastrukturen ska underhållas och utvecklas. Åtgärderna ska bidra till ett modernt, effektivt och hållbart transportsystem för människor och företag - idag och i framtiden. Planen omfattar en tolvårsperiod, och uppdateras vart fjärde år. Den kommande planen sträcker sig från 2018 till 2029.

Vad är nationell plan? Se filmen

Vad är ett riksintresse?

Miljöbalken 3 kap: 8 § : Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för industriell produktion, energiproduktion, energidistribution, kommunikationer, vattenförsörjning eller avfallshantering skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar. Områden som är av riksintresse för anläggningar som avses i första stycket skall skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.

Läs mer om samhällsplanering och riksintressen