Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Arbetsmiljö - E4 Förbifart Stockholm

E4 Förbifart Stockholm är Sveriges största infrastrukturprojekt i byggskede. Arbetsmiljö och säkerhet är en viktig fråga i projektet. Vi arbetar utifrån nollvisionen med målet att ingen ska skadas, förolyckas eller drabbas av sjukdom på grund av arbetet.

Arbetsmiljöansvar

Arbetsmiljöansvaret vid ett byggnads- och anläggningsarbete är fördelat på flera olika aktörer som tillsammans ska verka för att skapa en god och säker arbetsmiljö.

I projekt E4 Förbifart Stockholm är Trafikverket byggherre, vi beställer arbeten som utförs av entreprenörer, och har därmed ett övergripande ansvar för arbetsmiljöfrågor under hela projektets gång. Detta ansvar innebär bland annat att vi ska identifiera, bedöma och hantera risker redan under planeringsfasen av projektet för att så tidigt som möjligt uppmärksamma och på det viset kunna förebygga arbetsmiljörisker.

Under själva byggproduktionen omfattar ansvaret i huvudsak att kontrollera och följa upp det arbete som entreprenörerna utför, så att arbetsmiljön är tillfredställande för alla som arbetar inom projektet.

Alla arbetsgivare har alltid ett eget arbetsmiljöansvar. Det gäller alla entreprenörer, byggkonsulter, underleverantörer och andra som medverkar i projektet. Arbetsmiljöansvaret innebär bland annat att man ska identifiera, bedöma och åtgärda alla risker inom sin egen verksamhet och ha lämpliga system och rutiner för detta arbete.

Riskhantering

Att utföra ett byggnads- och anläggningsarbete som projekt E4 Förbifart Stockholm innebär många arbetsmiljörisker. Arbetena bedrivs på olika platser där flera arbetsmoment pågår samtidigt och med olika entreprenörer, underentreprenörer och arbetstagare i varierat antal. För att hantera dessa risker upprättas en arbetsmiljöplan som innehåller skyddsregler, inventering av risker och de särskilda åtgärder som behövs för att förebygga olyckor och ohälsa.

En viktig del i det förebyggande arbetsmiljöarbetet är att planera och samordna olika arbetsmoment i tid och rum för att undvika risker när arbetsmomenten ska utföras. För det samordningsarbetet utser Trafikverket en byggarbetsmiljösamordnare för planeringsfasen (BAS-P) och en byggarbetsmiljösamordnare för utförandefasen (BAS-U).

Entreprenören som tilldelas ett kontrakt för en entreprenad utses till BAS-U och får till uppgift att organisera, samordna och leda skyddsverksamheten på den specifika byggarbetsplatsen.

BAS-U följer den arbetsmiljöplan som har upprättats och ansvarar för att den uppdateras och hålls aktuell samt att alla som arbetar på arbetsplatsen följer arbetsmiljöplanen och tar del av de regler och rutiner som gäller.

Uppföljning för en säker arbetsplats

Trafikverket arbetar aktivt med att kontrollera och följa upp arbetsmiljöarbetet i de olika entreprenaderna. Trafikverkets byggledare följer upp entreprenörens egenkontroll inom arbetsmiljö, bland annat genom deltagande på entreprenörens skyddsronder där brister ska noteras och åtgärdas. Grunden för ett säkert genomförande är entreprenörens planering av arbetsmomenten. När tillbud och olyckor sker är det viktigt att ta lärdom av dessa. Projektets arbetsmiljöspecialister deltar också i det arbetet.

Arbetsmiljökrav och regler

I grunden ställer den svenska arbetsmiljölagen och Arbetsmiljöverkets föreskrifter långtgående krav på arbetsmiljön, såväl för Trafikverket och projekt E4 Förbifart Stockholms verksamhet som för våra entreprenörers. Vi förlitar oss i stor utsträckning på dessa lagar och har rätt att förvänta oss att våra leverantörer uppfyller dem.

På några områden har vi utformat egna krav. Exempel på det är kravet att våra entreprenörer ska ha ett systematiskt arbetsmiljöarbete i enligt med OHSAS 18001 eller motsvarande. Vi ställer också krav på att alla medarbetare på våra entreprenader ges en grundläggande introduktionsutbildning i arbetsmiljö. I tunnelarbetet har vi till exempel en del krav som är baserade på erfarenheter kring arbetet med Citybanan och Norra Länken bland annat.