Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Utsikt över riksväg 50 genom Ludvika

Väg 50/66 genom Ludvika

Trafikverket och Ludvika kommun ska skapa en bättre trafikmiljö, ökad tillgänglighet och attraktivare stad genom Ludvika.

Väg 50 genom Ludvika, Bergslagsdiagonalen, är ett av de projekt som regeringen har namngivit i den nationella planen för transportsystemet 2014–2025. Väg 66, som ansluter till väg 50, är också ett viktigt gods-, pendlings- och turiststråk från Mälardalen genom Ludvika och vidare mot E16/väg 70.

Vi planerar att påbörja ombyggnationen av väg 50 under hösten 2020. Vi startar då med huvuddel 1, sträckan från Lyviksberget till Mossplan. Den delen beräknas vara klar 2022. Huvuddel 2, Mossplan till Kajvägen och huvuddel 3 resecentrum, beräknas bli klar 2023. 

i varje del ingår ett antal åtgärder för att öka säkerheten, ge bättre möjlighet till arbetspendling och förbättra näringslivets godstransporter genom Ludvika.

Åtgärderna är paketerade i följande delar: 

Första delsträckan av huvuddel 1 sträcker sig från Lyviksberget till Valhallavägen. 

Åtgärder längs sträckan

Det som i dag är väg 50 ska byggas om till kommunal lokalgata och en ny väg 50 byggs mellan den blivande lokalgatan och järnvägsspåret. Då får vi bort direktutfarter mot riksvägen och ökar därmed trafiksäkerheten. Samtidigt får vägen ett jämnare trafikflöde.

I korsningen Gonäsvägen/Snöåvägen/väg 50 ska en cirkulationsplats byggas och i anslutning till den byggs tre planskilda passager för gång- och cykeltrafik, samt nya busshållplatser.

Inför ombyggnationen har vi tagit bort tankstationen ST1. Den ska senare få ett nytt läge vid nya cirkulationsplatsen. Ett antal inlösta bostadshus som står mellan järnvägen och befintlig väg 50, och den tidigare livsmedelsbutiken ICA Matmagasinet behöver rivas på den här delen av genomfarten. 

Läs mer:
Åtgärder frånLyviksberget till korsningen väg 50/Snöåvägen/Gonäsvägen
Åtgärder vid korsningen väg 50/Snöåvägen/Gonäsvägen

 

Andra delen av huvuddel 1 sträcker sig från Valhallavägen till Mossplan. 

Åtgärder längs sträckan

Här bygger vi en ny väg 50 samt en lokalgata som är mer trafiksäker med färre direktutfarter, då flera utfarter ska stängas. För att göra plats åt den nya väg 50 samt lokalgatan behöver sju fastigheter lösas in och tas bort.

Lokalgatan får bullerskärmar ut mot nya väg 50 och en vall för att dämpa störande ljud från riksvägen.

Läs mer:
Åtgärder längs Valhallavägen

I huvuddel 2 ska vi göra åtgärder i korsningen vid Mossplan.

Åtgärder

Plankorsningen över järnvägen vid ABB medför uppenbara olycksrisker för dem som använder den vägen som infart till ABB:s område. Möjligheten att köra in den vägen kommer enligt planen att tas bort.

Infarten till Lyviksvägen kommer också att stängas för ökad trafiksäkerhet. Säkrare vägar in till ABB kommer därefter att finnas via:

  • den nya cirkulationsplatsen i korsningen Gonäsvägen/Snöåvägen/väg 50.
  • Tunnelgatan som går under väg 50 och järnvägen.
  • Kajvägsbron.


Läs mer:
Åtgärder i korsningen vid Mossplan (ABB-korsningen)

Huvuddel 2 sträcker sig vidare från Mossplan till Kajvägen.

Åtgärder längs sträckan

Här kommer vi bygga en cirkulationsplats i korsningen Vasagatan/väg 50.

Bussgaraget behöver därför rivas. 

Från resecentrum kommer bussar att få ett eget körfält mot väg 50 och en cirkulationsplats ska även byggas i korsningen Kajvägen/väg 50.

Vägen in till Eriksgatan ska bli säkrare med ett vänstersvängsfält och flera nya trafiksäkra passager ska anläggas för fotgängare, cyklister och andra oskyddade trafikanter.

Läs mer: 
Åtgärder från Kajvägen till Mossplan (ABB-korsningen)

Åtgärd

I huvuddel 3 ska bussgaraget vid resecentrum tas bort och istället anlägger vi nya ytor och parkeringsplatser. 

Vi ska även göra nya anslutningar in och ut från resecentrum.