Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Statistik väghållaransvarsärenden

Trafikverket har ett ansvar att säkerställa att väghållaransvar av det allmänna vägnätet överensstämmer med väglagen och för att anpassa vägsystemet efter samhällets trafikbehov.

Behoven förändras i takt med samhällets förändringar och Trafikverket ser löpande över väghållaransvaret. Om en vägs funktion förändrats kan det vara aktuellt att göra en utredning som i sin tur kan leda till att väghållaransvaret justeras. En justering kan vara något av följande:

– Förändring av enskild väg till allmän väg (vägrätt uppstår)
– Förändring av allmän väg till enskild väg (vägrätt upphör)
– Förändring av allmän statlig väg till kommunal gata (vägrätt upphör, planlagd som gata)
– Förändring av allmän statlig väg till allmän kommunal väg (vägrätt kvarstår)

Förändrat väghållaransvar kan beslutas dels i ett separat förändringsärendebeslut, dels i en vägplan.

Förändringsärendebeslut 2019

Det genomfördes totalt 31 väghållaransvarsutredningar som under 2019 ledde till ett lagakraft beslut om ändrat väghållaransvar. Ett väghållaransvarsärende, eller beslut, kan omfatta en eller flera vägsträckor av olika längd.

Till detta tillkommer de beslut om ändrat väghållaransvar som har hanterats i samband med framtagande av vägplan, d.v.s. vid ny- eller ombyggnation av allmänt vägnät.

Beslutade förändringar 2019 (laga-kraft-år) (exkl. vägplanebeslut) Km väg                                
Från enskild väg eller kommunal gata till allmän statlig väg 5,9
Från allmän statlig väg till enskild väg 4,9
Från allmän statlig väg till allmän kommunal väg (vägrätt kvarstår)
eller till kommunal gata (vägrätt upphör)
22,9
Från enskild väg till allmän kommunal väg 2,9
Totalt 36,6

Förändringsärendebeslut 2018

Under 2018 genomfördes totalt 47 utredningar som ledde till beslut om förändrat väghållaransvar. Ett väghållaransvarsärende, eller beslut, kan omfatta en eller flera vägsträckor av olika längd.

Ca 63 km väg utreddes i de ärenden som fick ett laga-kraft-beslut år 2018. Av dessa var ca 18 km vägar som fick ett oförändrat väghållaransvarsbeslut. Ca 45 km väg fick ett laga-kraft-beslut som innebar att vägen förändrades till eller från allmän statlig väghållning.

Till detta tillkommer de beslut om förändrat väghållaransvar som hanterades i samband med vägplan, d.v.s. vid ny- eller ombyggnation av allmänt vägnät.

Beslutade förändringar 2018 (laga-kraft-år) (exkl. vägplanebeslut) Km väg                                
Oförändrat väghållaransvar 17,9
Från allmän väg till enskild väg 9,5
Från allmän statlig väg till kommunal gata 2,7
Från allmän statlig väg till allmän kommunal väg 26,2
Från enskild väg eller kommunal gata till allmän statlig väg 6,3
Totalt samtliga ärendetyper 62,6


Förändring av allmän väg till enskild väg

Bland de ärenden i kategorin förändring av allmän väg till enskild väg som fick ett laga–kraft-beslut under 2018 var merparten av vägarna korta vägar under 400 m.

Beslutade förändringar i väghållaransvar 2010–2017

Under åren 2010–2017 (laga-kraft-år) har sammanlagt 488 km väg fått förändrat väghållaransvar antingen genom särskilt förändringsärendebeslut eller i samband med vägplan (vid ny- eller ombyggnation av allmänt vägnät).

  • Ca 204 km väg förändrades från allmän väg till enskild väg (vägrätt upphör), vilket i genomsnitt innebär ca 26 km väg per år.
  • Ca 235 km allmän statlig väg förändrades till kommunal gata (vägen planlagd med kommunalt huvudmannaskap; vägrätt upphör) eller till kommunal väg (vägrätt kvarstår), vilket i genomsnitt handlar om ca 29 km väg per år.
  • Ca 49 km enskild väg eller kommunal gata/väg förändrades till allmän statlig väg, vilket motsvarar i genomsnitt ca 6 km per år väg med förändrat väghållaransvar.
  • De km väg som under perioden tillkom det allmänna statliga vägnätet genom nybyggnation är inte medräknade utan siffrorna avser enbart förändringar i det befintliga vägnätet.

 

Laga kraft år Km väg förändrat från allmän väg till enskild väg Km väg förändrat från allmän väg till kommunal gata/väg  Km väg förändrat från enskild/kommunal väg/gata till statlig väg
2017 24 42 3
2016 13 22 7
2015 47 25 7
2014 19 33 3
2013 23 15 1
2012 4 43 < 1
2011 29 21 2
2010 46 34 25
2010–2017 204 235 49