Kakor (cookies) Trafikverket använder kakor för att förbättra och anpassa ditt besök på vår webbplats. Genom att använda webbplatsen accepterar du användandet av dessa kakor.
Läs mer om kakor och hur du avaktiverar dem

Medarbetare på ett kontor framför ett fönster, skrivbord med laptops och en kvinna i förgrunden som berättar om något för de andra

Grunddata inom transportsystemet

Grunddata är uppgifter inom offentlig förvaltning som flera aktörer har behov av och som är viktiga i samhället. Nationella grunddata är grunddata som uppfyller överenskomna egenskaper, principer och riktlinjer.

Trafikverket leder tillsammans med transportmyndigheterna Transportstyrelsen, Sjöfartsverket, Luftfartsverket, Trafikanalys och Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) en förstudie av en grunddatadomän inom transportsystemet. En slutrapport från förstudien ska presenteras i början av mars 2022.

En grunddatadomän avser område för grunddata som pekas ut i kommande förordning om samordnad hantering av grunddata inom den offentliga förvaltningen. Förstudien som nu genomförs syftar till att utreda förutsättningarna för en sådan hantering inom transportsystemet. Bland annat avser förstudien att identifiera möjligheter, hinder, kostnader och nyttor med att en grunddatadomän för transportsystemet etableras.

Vi ser samhällsekonomiska effekter kopplat till säker och effektiv tillgång till grunddata inom offentlig verksamhet. För att data som utbyts ska vara korrekt och tillgänglig finns ett nationellt ramverk för grunddata som offentlig verksamhet utgår ifrån. Det vill säga information som flera aktörer har behov av och som är viktiga i samhället och som uppfyller överenskomna egenskaper, principer och riktlinjer.

Varför gör vi detta?

Vi transportmyndigheter ser att det är viktigt att vi gör denna utredning tillsammans, så vi får en gemensam hantering av data och information kopplat till transportsystemet. Det är viktigt att data inom transportsystemet kan utbytas enkelt, säkert och effektivt för att medborgare och näringslivet ska kunna använda transportsystemet och data inom transportsystemet så effektivt och säkert som möjligt.

Vi ser att grunddata för transportsystemet kan främja hantering och utbyte av offentlig data på en nationell nivå och inom transportområdet på EU nivå. Dessutom kan vi genom att dela data bli effektivare i planeringen av transportsystemet som en del av hela samhällsbyggnadsprocessen.

Vad blir skillnaden mot idag?

Nationella grunddata är en av många delar i en förvaltningsgemensam digital infrastruktur. Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har i samverkan med ett flertal andra myndigheter lagt grunden för en digital infrastruktur som ska möjliggöra ett effektivt och säkert utbyte av information inom och med den offentliga verksamheten. Infrastrukturen består idag av värdeskapande byggblock, nationella grunddata och struktur för styrning, där ramverket för grunddata är en del. Infrastrukturen utvecklas kontinuerligt i samverkan för att bidra till att realisera framtidens digitala offentliga förvaltning.

I ramverket för nationell grunddata ställs krav på hur grunddatadomänansvarig myndighet och producenter ska hantera nationell grunddata.

Grunddatadomänansvariga myndigheter kommer tillsammans och i samverkan med Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) att skapa en enhetlig hantering av grunddata för alla domäner. Det innebär bland annat att återanvända information mellan domänerna samt att införa enhetliga informationsmodeller med standardnotation.

Ramverket för nationell grunddata publicerades den 29 januari 2021 som ett underlag till delredovisningen ”Nationellt ramverk för grunddata”. Dokument som beskriver ramverket hittar du längre ned på sidan.

Grunddata och Öppna data överlappar

Det pågår även andra uppdrag som verkar för att grunddata ska göras mer lättillgänglig till fler inom det offentliga och det privata. Det finns till exempel ett stort överlapp mellan grunddata och värdefulla datamängder, som kommer att preciseras av kommande genomförandeakt från EU-kommissionen för Public service information (PSI)-direktivet. Det här kommer troligen att innebära att mycket som är grunddata kommer att tillgängliggöras som öppna data.

För frågor om förstudien om grunddatadomän för transportsystemet kontakta Britt-Marie Calles, uppdragsledare på Trafikverket, via e-postadressen längst ned på sidan.

Grunddata är uppgifter inom offentlig förvaltning, som flera aktörer har behov av, som är viktiga i samhället och som följer det nationella ramverket.

Egenskaper:

 • Egenskaperna beskriver de kriterier eller förutsättnigar som ska vara uppfyllda för att uppgifter ska kunna beaktas av grunddatadomänansvarig som kandidater för nationella grunddata.
 • Egenskaperna utgår från definitionen och de delar som ingår i den: uppgifter inom offentlig förvaltning som fler aktörer har behov av och som är viktiga i samhället och som uppfyller överenskomna egenskaper, principer och riktlinjer.

Nationella grunddata:

 • Produceras av offentliga aktörer.
 • Användas av fler konsumenter.
 • Är viktiga i samhället.
 • Följer överenskomna regler.

Överenskomna principer och riktlinjer – grunddata ska:

 • Ge samhällsnytta.
 • Kunna nyttjas effektivt och enkelt.
 • Stödja "en uppgift en gång".
 • Följa fastställda krav.
 • Vara kombinerbara.
 • Beskrivas.
 • Behandlas på ett säkert sätt.